ABV

ABV (ang.) „alcohol by volume”, standardowa miara zawartości alkoholu w napojach alkoholowych wyrażona w procentach objętościowych, np. 13% ABV; zawartość alkoholu podczas produkcji wina wylicza się za pomocą hydrometru służącego do badania gęstości cieczy [SG – ang. (specific gravity)]; ocenia się gęstość moszczu przed rozpoczęciem fermentacji i po jej zakończeniu (podczas fermentacji drożdze konsumują cukry i produkują alkohol); zgodnie z formułą Cirila J.J. Berry’ego ABV = (początkowe SG − końcowe SG)/7,36; → proof