lot

(port.) numer poprzedzony literą „L” umieszczany na etykiecie, kontretykiecie lub na szyjce butelki pozwalający sprawdzić lub wycofać z handlu określoną partię wina dla ochrony zdrowia konsumentów; zwykle podczas butelkowania określona partia wina w ustalonym przedziale czasowym otrzymuje kolejny numer; procedura ta obowiązuje w Unii Europejskiej od wczesnych lat 90., w związku z odkryciem toksycznego metanolu w niektórych winach włoskich w czerwcu 1989 r.; także wino otrzymywane przez mieszanie dwóch lub więcej win